Proff
Proff

Sparebankstiftelsen Helgeland

Org nr996 333 663
Telefon916 88 286
AdresseSøndregate 3a, 8624 Mo i Rana

Sparebankstiftelsen Helgeland vil bidra til en positiv utvikling for Helgeland og for oss som bor og arbeider her. Dette vil vi gjøre ved å bidra til at SpareBank 1 Helgeland kan drive en sunn og kraftfull bankvirksomhet til beste for sine kunder – og ved at stiftelsen kan utdele gaver til allmennyttige formål.

Stiftelsens midler er sikret for Helgeland ”for all fremtid”.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt31 73333 35426 02922 0590
Sum driftsinntekter31 73333 35426 02922 0590
Varekostnad87 668−77 385-−59 8820
Beholdningsendringer-656 510252-
Lønnskostnader9586105785640
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger2----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 1332 4381 6842 4350
Driftsresultat−59 029107 62517 25778 6900
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1 0321791 623165-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--58 43400
Sum finansinntekter1 03217960 0581650
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00-0-
Andre finanskostnader-0-4-
Sum annen finanskostnad-0-4-
Sum finanskostnader00-4-
Resultat før skatt−57 996107 80477 31578 8510
Sum skatt01 384---
Ordinært resultat−57 996106 41977 31578 8510
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−57 996106 41977 31578 8510
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler516 692560 981320 966872 1190
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler64----
Sum varige driftsmidler64----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-656 510252-
Investeringer i aksjer og andeler516 628560 981-721 0470
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler516 628560 981320 966872 1190
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1202149-
Sum investeringer449 345465 356596 971--
Kasse/Bank/Post47 46222 98521 9467 7970
Sum Kasse/Bank/Post47 46222 98521 9467 7970
Sum omløpsmidler496 819488 341619 1317 8060
Sum eiendeler1 013 5111 049 322940 097879 9250
Aksje/Selskapskapital280 000280 000280 000280 0000
Annen innskutt egenkapital--200 203--
Sum innskutt egenkapital280 000280 000480 203280 0000
Sum opptjent egenkapital690 648747 260440 638563 5260
Annen egenkapital690 648747 260440 638563 5260
Sum egenkapital970 6481 027 260920 840843 5260
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3658-36 289-
Skyldig offentlige avgifter128341121100
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld42 69920 58519 14500
Sum kortsiktig gjeld42 86322 06219 25736 4000
Sum gjeld42 86322 06219 25736 4000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 013 5111 049 322940 097879 9250
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7052306

Mer info fra Forvalt

Sparebankstiftelsen Helgeland

Org nr 996 333 663

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo