Proff
Proff

Widforss 1729 Norge AS

Org nr918 774 262
AdresseNygårdsveien 79 B, 3221 Sandefjord

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-05664927
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter58 81769 75144 04917 28950
Annen driftsinntekt--70−48-
Sum driftsinntekter58 81769 75144 11917 24050
Varekostnad47 32558 44837 45614 753-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 8691 7658261 43734
Herav kun lønn1 5281 4716411 17527
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader11 58411 5775 3473 43522
Driftsresultat−1 961−2 039490−2 384−6
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8917000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt315354175188
Sum finansinntekter404371175189
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad022301
Andre finanskostnader642408439107-
Sum annen finanskostnad642408439107-
Sum finanskostnader6424104691161
Resultat før skatt−2 199−2 078196−2 4832
Sum skatt−1 435--01
Ordinært resultat−764−2 078196−2 4832
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−764−2 078196−2 4832
Ordinært utbytte---0-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---0-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0000-
Sum anleggsmidler99999
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler0000-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer99999
Sum finansielle anleggsmidler99999
Sum varelager0000-
Kundefordringer24035732010950
Konsernfordringer6 53561 900--
Sum fordringer7 1153802 23619163
Sum investeringer0000-
Kasse/Bank/Post5 2399 7775 5642 386506
Sum Kasse/Bank/Post5 2399 7775 5642 386506
Sum omløpsmidler12 35310 1567 7992 578569
Sum eiendeler12 36210 1657 8082 586578
Aksje/Selskapskapital6060603030
Annen innskutt egenkapital0000-
Sum innskutt egenkapital2 4002 4002 4003030
Sum opptjent egenkapital−30−4 363−2 286−2 4812
Annen egenkapital−30−4 363−2 286−2 4812
Sum egenkapital2 370−1 963114−2 45132
Sum avsetninger til forpliktelser0000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld----69
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-0100619463
Annen langsiktig gjeld-0100619463
Sum langsiktig gjeld00100619532
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6 1847 5604 7802 884-
Skyldig offentlige avgifter3 1194 2112 6791 37911
Ordinært utbytte---0-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---0-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6863571341563
Sum kortsiktig gjeld9 99212 1287 5934 41814
Sum gjeld9 99212 1287 6945 038546
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 36210 1657 8082 586578
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Widforss 1729 Norge AS

Org nr 918 774 262

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo