Proff
Proff

Stiftelsen Drivhuset

Org nr975 366 545
AdresseKjøpmannsgata 44, 7010 Trondheim

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-0148-1 455
Annen driftsinntekt03014040-
Sum driftsinntekter030288401 455
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader28314051311 603
Driftsresultat−28−1−117−91−148
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4215194234
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter4215194234
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0----
Resultat før skatt1414−98−49−114
Sum skatt-----
Ordinært resultat1414−98−49−114
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1414−98−49−114
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer---40-
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-03340-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 5741 5601 6721 8992 113
Sum Kasse/Bank/Post1 5741 5601 6721 8992 113
Sum omløpsmidler1 5741 5601 7051 9392 113
Sum eiendeler1 5741 5601 7051 9392 113
Aksje/Selskapskapital1 2111 2111 211--
Annen innskutt egenkapital--311--
Sum innskutt egenkapital1 2111 2111 522--
Sum opptjent egenkapital339325-1 6201 769
Annen egenkapital339325-409-
Sum egenkapital1 5501 5361 5221 6201 769
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2425183320344
Sum kortsiktig gjeld2425183320344
Sum gjeld2425183320344
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 5741 5601 7051 9392 113
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Stiftelsen Drivhuset

Org nr 975 366 545

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo