Proff
Proff

Sameiet Frøyerbakken 17

Org nr897 296 632
AdresseZetlitzveien 2, 4017 Stavanger

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt627630610586618
Sum driftsinntekter627630610586618
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4646464660
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger2317---
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader552498359494894
Driftsresultat66920546−336
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter41022
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-----
Resultat før skatt66920546−336
Sum skatt-----
Ordinært resultat66920546−336
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat107020548−334
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler77100000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler77100---
Sum varige driftsmidler77100---
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer013--
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7770655852
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post439472427214188
Sum Kasse/Bank/Post439472427214188
Sum omløpsmidler516542492272239
Sum eiendeler593642492272239
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital483473403197149
Annen egenkapital483473403197149
Sum egenkapital483473403197149
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld99150806880
Skyldig offentlige avgifter---01
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld11199710
Sum kortsiktig gjeld109169897490
Sum gjeld109169897490
SUM EGENKAPITAL OG GJELD593642492272239
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sameiet Frøyerbakken 17

Org nr 897 296 632

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo