Proff
Proff

K-VED AS

Org nr930 456 365
Telefon941 60 233
AdresseProf. Tronstads gate 4B, 3660 Rjukan

Salg av ved og fyrings-ved. Vi selger ved med høy kvalitet, ta uforpliktende kontakt pr telefon eller e-post.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-12
Startdato

01.01.2023

Sluttdato

31.12.2023

LEDERLØNN

2023-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2023-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter137
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter137
Varekostnad93
Beholdningsendringer0
Lønnskostnader0
Herav kun lønn-
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Andre driftskostnader71
Driftsresultat−28
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt0
Sum finansinntekter0
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad0
Andre finanskostnader0
Sum annen finanskostnad0
Sum finanskostnader0
Resultat før skatt−28
Sum skatt0
Ordinært resultat−28
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat−28
Ordinært utbytte0
Ekstraordinært utbytte0
Tilleggsutbytte0
Sum utbytte0
Konsernbidrag0

BALANSEREGNSKAP

2023-12
ValutaNOK
Goodwill0
Sum immaterielle midler0
Sum anleggsmidler39
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler39
Sum varige driftsmidler39
Aksjer/Investeringer i datterselskap0
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige0
Investeringer i aksjer og andeler0
Andre fordringer0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum varelager0
Kundefordringer−30
Konsernfordringer0
Sum fordringer−30
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post103
Sum Kasse/Bank/Post103
Sum omløpsmidler74
Sum eiendeler113
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital0
Sum innskutt egenkapital30
Sum opptjent egenkapital−28
Annen egenkapital0
Sum egenkapital2
Sum avsetninger til forpliktelser0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner−23
Langsiktig konserngjeld0
Ansvarlig lånekapital0
Sum annen langsiktig gjeld0
Annen langsiktig gjeld0
Sum langsiktig gjeld−23
Gjeld til kredittinstitusjoner0
Leverandørgjeld109
Skyldig offentlige avgifter12
Kortsiktig konserngjeld0
Annen kortsiktig gjeld12
Sum kortsiktig gjeld133
Sum gjeld110
SUM EGENKAPITAL OG GJELD113
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7058703

Mer info fra Forvalt

K-VED AS

Org nr 930 456 365

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo